444 76 79
tr
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kişisel verileri Koruma Kanunu

Anasayfa » Kişisel verileri Koruma Kanunu
FİRMA ÜNVANI SULUOVA BELEDİYESİ
MAİL ADRESİ web@suluova.bel.tr
TELEFON NUMARASI 444 76 79
FAKS NUMARASI 0 (358) 417 20 59 / 60
ADRES Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No : 146 05500 Suluova/AMASYA

Veri Sorumlusunun Kimliği: T.C. SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri: 444 76 79


Değerli Muhataplarımız,
Suluova Belediyesi olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Suluova Belediye Başkanlığı (“Belediye”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için, KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.

Ayrıca Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle sıralanmıştır;

 – Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 – Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 – Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 – Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 – İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. HES Kodu

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri T.C. Kimlik Numarası ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile sorgulanacak kişilerin yeni korona virüs kapsamında riskli/risksiz bilgisinin Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile sağlanan servislerle aktarılması faaliyetlerinin icrası, gibi amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve söz konusu kanun uyarınca kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde kişisel veriler işlenebilecektir.

HES Kodu uygulaması Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hususu açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. HES uygulamasının kullanılması vasıtasıyla HES Kodunun alınabilmesi için, ilgili kişinin adı soyadı, yaşı, cinsiyeti, konum bilgisi ve iletişim bilgisi gibi kişisel verileri ile kişinin özel nitelikli kişisel verisi olan geçmiş ve mevcuttaki sağlık bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) 6. maddesi uyarınca; özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızasının alınması veya kanuni istisnaların bulunması gerekmektedir. 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Mobil Uygulamalar, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kurumsal internet sitemiz üzerinden işlem yapacak ilgili kişinin üyelik kaydının oluşturulmasını sağlamak, kimlik bilgilerini teyit ederek işlemin tesis edilmesini sağlamak,

Gerçekleştirilen işleme dayanak olacak tüm işlemleri kayıt altına almak, işlemle bağlantılı ve gerekli belgeleri düzenlemek,

Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, internet sitemizde yer alan süreçler ile gerçekleştirmek istedikleri işlemleri kolay, pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak,

Hızlı ödeme menüsü ile vergi ve borç ödemelerinizi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak,

Borç sorgulama hizmetinden online olarak yararlanmanızı sağlamak,

Makbuz sorgulaması gerçekleştirmenizi sağlamak,

ÇTV, emlak ve ilan reklam beyanlarınızı online olarak kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlamak,

Daha önceki beyan bilgilerinize ulaşmanızı sağlamak,

İlan reklam beyanlarınızı yeni yıla aktarmanızı sağlamak,

5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz gerçekleştirmiş olduğunuz işlem sürecine göre bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, talep ettiğiniz işleme ilişkin hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iştiraklerimize, işletmelerimize, kanunen yetkili kamu kurumu, kuruluşu ve özel kişilere, yüklenicilerimize, adli makamlar ve kolluk kuvvetlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Mevzuatta yer alan istisnai durumlar dışında, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, kurumumuz tarafından diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. Sistem üzerinden gerçekleştirilen beyan, bildirim, kayıt ve ödemelerle ilgili iletilen kişisel veriler; süreci devam ettirmek, sürece yönelik hakkınızın tesis edilmesi ve korunmasını sağlamak ve talebinizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, süreçle bağlantılı özel hukuk kişilerine,

Yasal yükümlülüklerimiz kapsamında bilgi ve belge talebi olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Yasal denetim süreçlerimiz kapsamında yetkili denetçilere aktarılabilmektedir

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.suluova.bel.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Suluova Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Belediyemize iletmeniz durumunda Belediye talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Belediye tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 – Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 – Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 – Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 – Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 – 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 – İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 – Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanununun 13.maddesinin 1.fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı yazılı veya KEP üzerinden elektronik imzalı olarak Belediyemize iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarını içeren talebinizi; www.suluova.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Suluova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:146 Suluova/AMASYA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu suluovabelediyesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Başvurularınız Kurumumuz tarafından yapılacak incelemeler ve kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişiye kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde yazılı veya elektronik ortamdan cevap verilecektir.

Kişisel Veri Başvuru Formu (doc)

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu


SULUOVA BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:146 Suluova/AMASYA

Telefon: 444 76 79

KEP Adresi:  suluovabelediyesi@hs01.kep.tr

Veri Sorumlusunun Kimliği: T.C. SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri: 444 76 79


Değerli Muhataplarımız,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Suluova Belediye Başkanlığı olarak e-belediyecilik hizmetlerinde gerçekleştirilen işlemlerde işlenen kişisel verileriniz kanunda yer alan haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Suluova Belediye Başkanlığı vatandaşların e-belediyecilik işlemleri, online ödeme, sicil arama, arsa rayiç değerleri, Bildirim İşlemleri (Arsa Eğlence-Elektrik, Havagazı-İşgaliye), Bilgi Edinme, Evrak, İstek Öneri Başvurusu, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları, çevre temizlik tarifeleri, randevu talep, randevu takip, beyan bilgileri, tahakkuk bilgileri, borç sorgulama, tahsilat bilgileri, bilgi edinme başvurusu, imar durum sorgulama, vefat ilanları sorgulama, vb. gibi iş ve işlemler üzerinden elde edilen kişisel veriler, iletişim verileri, ödeme bilgileri, borç-harç bilgileri, arsa-imar bilgileri, kredi kartı bilgileri işlenmekte ve logları tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Belediye hizmetleri kapsamında işlenen kişisel veriler mevzuatlarca toplanmakta, işlenmekte ve yasal şartlar sona erdiğinde imha edilmektedir. İşlenen kişisel verileriniz hukuka uygun olarak işlenmekte olup ilgili kişilerin temel hak ve özgürlerine zarar verilmemektedir. Toplanan kişisel verileriniz Belediyemizin meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi; faaliyetlerin kanunlara uygun olmasının sağlanması, sözleşmelerin içeriğinin yerine getirilebilmesi için, belediyecilik hizmetlerimizi sizlere sunabilmek amacıyla işlenmektedir. E-İşlemler vatandaşlarımızın hayatını daha kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmeye devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Suluova Belediyesi, kanunlara uygun bir şekilde topladığı kişisel verileri mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kanunda belirtilen hukuka uygun sebepleri veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Kişilere ait kişisel veriler; e-belediyecilik hizmetlerinin sağlana bilmesi amacıyla tarafımıza platform sağlayan kurumlara, belediyemizin avukatlarına, işle ilgili ama amaçla kısıtlı olmak kaydı ile iş yaptığımız tedarikçi kurumlara, beraber çalışılan iş ortağı firmalara, talep halinde ve zorunluluk ibraz edildiği müddetçe yetkili kurum ve kuruluşlara da aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, elektronik ortamlar, yazılımlar, aplikasyonlar, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.suluova.bel.tr/KVKK adresinde yer alan Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz.SULUOVA BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:146 Suluova/AMASYA

Telefon: 444 76 79

KEP Adresi:  suluovabelediyesi@hs01.kep.tr

Veri Sorumlusunun Kimliği: T.C. SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri: 444 76 79


Değerli Muhataplarımız,

Suluova Belediyesi olarak giriş̧-çıkış̧ kontrol noktalarında, hizmet binalarımız, sivil savunma merkezlerimiz, mahalle iletişim merkezlerimiz, spor tesisi ve merkezlerimiz, kültür evleri, hayvan bakım ve tedavi merkezleri, kütüphaneler, sosyal tesisler, kapıları, bina dış̧ cephesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 40 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü̈ kaydı yapmaktayız. Kameraların kayıt işlemi Bilgi İşlem birimimiz tarafından işlenmekte, depolanmakta ve ilgili müdürlük tarafından denetlenmektedir. Kamera kayıtları 1 ay süre ile saklanmakta ve daha sonra güvenli bir şekilde imha edilerek imha işlemi kayıt altına alınmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kamera görüntüleri marifetiyle sizlerin video kayıtlarınız, araç plakalarınız, birlikte bulunduğunuz kişilerin görüntüleri işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

İşlenen kamera kayıtlarındaki kişisel veriler kolluk kuvvetlerine, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi durumunda yetkili idari ve adli makamlara, kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri: Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.suluova.bel.tr/KVKK adresinde yer alan Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde (30 gün) sizlere cevap verilecektir.

Dikkat! Bireysel amaçlar için kamera görüntüleri talep edenlere kesinlikle görüntüler verilmeyecektir. Kamera görüntüleri ancak mahkeme kararı, savcılıktan talep gelmesi durumunda veya kolluk kuvvetleri marifetiyle talep edilmesi durumunda temin edilebilecektir.SULUOVA BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:146 Suluova/AMASYA

Telefon: 444 76 79

KEP Adresi:  suluovabelediyesi@hs01.kep.tr

Veri Sorumlusunun Kimliği: T.C. SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri: 444 76 79


Değerli çalışanlarımız,

Tarih, kültür ve turizm kenti Suluova’mızı tüm dünyaya tanıtmak için sizlerle birlikte tüm gücümüzle çalışıyoruz. Suluova Belediye Başkanlığı olarak Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmamız hakkında küçük bir açıklama yapmak istiyoruz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Suluova Belediye Başkanlığı olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyum çalışmaları devam ediyor. Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu Suluova Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Öncelikle size bazı tanımlarla ilgili bilgi vermek istiyoruz.

Kanunla İlgili Bazı Terimler, Tanımlar

Kişisel veri: Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.
Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.
Kişisel verilerin işlenmesi: “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklinde ifade edilmektedir.
İlgili Kişi: Kanunda kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Bu nedenle, Kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere “gerçek kişidir.

Kişisel Verileriniz Hangi Hallerde ve Hangi Amaçlarla İşlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan şartlara göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
   3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
   4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
   5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
   6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
   7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler de Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6. Maddesine göre, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Özel nitelikli kişisel veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verileriniz Suluova Belediye Başkanlığı tarafından yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına göre aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir:

Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Amaçlar İçin Suluova Belediye Başkanlığı Tarafından İşlenecektir;

 1. Bilgi Güvenliği Sürelerinin yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi; Kurumsal iletişimin yürütülebilmesi
  2. İş sağlığı ve güvenliğini çalışmalarının yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi: Acil durum süreçlerinin yürütülmesi ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, işe giriş muayenesinin yapılması, işyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması,
   3. İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi, çalışanlara ücretlerinin ödenebilmesi,
   4. Belediyemiz ile yapılan iş sözleşmelerinde yer alan amaçlar doğrultusunda, performans yönetim sistemlerinin geliştirilmesi,
   5. Suluova Belediye Başkanlığı ile iş ilişkinizin sona ermesi akabinde, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız çıkış mülakat formları vasıtasıyla insan kaynakları süreçlerimizin iyileştirilmesi,
   6. Gerekli hallerde yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması,
   7. Özlük hakları dosyalarınızın oluşturulması,
   8. Hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması,
   9. Suluova Belediye Başkanlığı içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekâletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi,
   10. Rıza vermeniz halinde, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
   11. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, kariyer faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
   12. Mal Beyanı gibi kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi
   13. İdari ve hukuki yükümlüklerimiz gereğinin yerine getirilebilmesi,
   14. Yeşil pasaport, görevli pasaportu gibi iş ve işlemlerin yerine getirilmesi
   15. PDKS kontrollü giriş çıkış ve fazla mesailerin hesaplanabilmesi
   16. Kamu sağlığı, halk sağlığı nedeniyle salgın hastalıklarla mücadele kapsamında alınan yasal verilerin alınabilmesi.

İşlenen kişisel verileriniz nelerdir?

Adınız, soyadınız, doğum yeri/tarihi, T.C. kimlik numaracınız, nüfus kayıt bilgileri, nüfus cüzdan fotokopisi, SGK hizmet dökümü, varsa İŞKUR kaydı, varsa ehliyet fotokopisi, sağlık raporları (akciğer raporu ve filmi, duyma testi, solunum fonksiyon testi, kan grubu kartı fotokopisi, tetanos aşı bilgisi) diploma, kurs, varsa mesleki yeterlilik, kalfalık ustalık belgesi, mal beyanı, pasaport başvuru belgeleri gibi bilgileriniz, varsa askerlik durum bilgisi, adli sicil kaydı, ikametgâh, banka hesap bilgisi, varsa çocuklara ait kimlik bilgileri, varsa evlilik durum bilgileri, fotoğraf gibi görsel-işitsel bilgiler, kıyafet beden bilgileri, HES kodu bilgileri. Belediyemiz tarafından yukarıda açıklanan kimlik, verileriniz, iletişim verileriniz, görsel-işitsel verileriniz, sağlık verileriniz iş amacıyla ölçülü ve kısıtlı olarak işlenip gerekli hallerde yasaya uygun bir şekilde ilgili kurumlara aktarılmaktadır. Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabilecektir?

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerde, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVKK’nın 9.maddesine göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;

İş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması Hususu

Kişisel verileriniz, talep edilmesi durumunda yasalara uygun olarak iş sağlığı güvenliği tedarikçimize, avukatımıza iş ilişkisi içinde olduğumuz diğer tedarikçilere ölçülü ve amaçla kısıtlı olarak aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz kolluk kuvvetlerine, mahkemelere, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

Suluova Belediye Başkanlığı olarak Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz;

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahiplerinin (İlgili Kişi) Hakları Nelerdir?

 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinizi Saklama ve İmha Süreleri ve İmha Yöntemleri

Belediyemizde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Muhafazasına gerek kalmayan veriler, bilgiler, dokümanlar ilgili iç mevzuatımız ve yasal mevzuatlara uygun olarak güvenli bir şekilde imha edilir. Kişisel veriler; Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gibi sair kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. İmha işlemleri kâğıt geri dönüşümü, kırpma, elektronik cihazları tahrip, dijital verileri ile güvenli bir şekilde silinerek yapılmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler tarafından https://www.suluova.bel.tr/kvkk adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Suluova Belediye Başkanlığı ilgili kişilerin söz konusu taleplerini mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır.

Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında

Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için KVKK sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Veri Sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği tarafınıza mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde cevap verilecektir.

Değerli Çalışanlarımız,

İş ilişkinizin sona ermesinden sonra da kişisel verileri paylaşmama, göreviniz gereği daha önce edindiğiniz kişisel verileri koruma ve ifşa etmeme sorumluluğunuz devam ediyor.

Vatandaşlarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin, misafirlerimizin, birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımızın kişisel verilerini kanunlara uygun şekilde korumak iş akdinizin sona ermesi durumunda da geçerlidir. İşten ayrılsanız dahi göreviniz gereği daha önce edindiğiniz kişisel verileri kanunen ve iş ahlakı gereği korumakla yükümlüsünüz aksi halde doğacak maddi ve manevi zararlardan siz sorumlu olursunuz. Suluova Belediye Başkanlığı olarak bu konudaki yasal haklarımızı saklı tutuyoruz.

İş akdiniz sona erse de geçmişte Suluova Belediye Başkanlığı çalışanları olarak kişisel verilerin gizliliği, güvenliğinden kaynaklanan sıkıntılarda kanuni haklarımızı kullanmayı saklı tutuyoruz.SULUOVA BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:146 Suluova/AMASYA

Telefon: 444 76 79

KEP Adresi:  suluovabelediyesi@hs01.kep.tr

Veri Sorumlusunun Kimliği: T.C. SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri: 444 76 79


Değerli Vatandaşlarımız,

Suluova Belediyesi, veri güvenliğine büyük önem vermektedir. Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi (KVYS)çalışmalarını hayata geçirmiştir. Veri mahremiyetine önem veriyoruz. Suluova Belediyesi olarak sosyal hizmetlerimizi gerçekleştirirken kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliğini çok önemsiyoruz. İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kanunla İlgili Bazı Terimler, Tanımlar

Kişisel veri: Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi: “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklinde ifade edilmektedir.

Açık Rıza: Kişisel veriler ile ilgili “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Veri Sorumlusu olarak kanun kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sizleri bilgilendirmek ve açık rızanızı almak istiyoruz.

Aydınlatma Metninin Amacı ve Suluova Belediyesi’nin Veri Sorumlusu Olarak Konumu

Suluova Belediyesi, hizmet verdiği vatandaşlarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, paydaşlarına, ziyaretçilerine ve kurumla bağlantısı olan diğer kişilere, kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamıştır. Suluova Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleyecektir. Aydınlatma yükümlülüğümüz kurum içinde kurulmuş olan KVKK Komitesi koordinasyonunda, web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden, halka açık alanlarda kullanılacak duyuru panoları, belediyemiz içinde yer alan dijital ekranlar üzerinden ve SMS servisleri marifetiyle ilan edilecektir.

Toplamış olduğumuz Kişisel Verileriniz

Adınız, soyadınız, T.C Kimlik Numarasınız, Doğum Tarihiniz gibi kimlik bilgileriniz. Cep telefonu, ev telefonu, e-posta, ev adresiniz gibi iletişim bilgileriniz. Sosyal yardımları başvuru formlarınız, sosyal yardım alabilmek için hesap bilgileriniz, mal beyanınız, çalışma durumunuz, sağlık bilgileriniz, evinizin ve sizlerin durumunu gösterir bilgi ve belgeler, görsel işitsel materyaller.

Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Suluova Belediyesi yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri toplayabilmektedir. KVKK kapsamında kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız, tapu bilgileriniz, evinizde çekilen fotoğraflar, video kayıtlar, ses kayıtları gibi kişisel veriler matbu veya dijital ortamlar üzerinde işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kamu hizmetleri kapsamında yetkili adli ve idari makamlarla, belediyemiz için hizmet veren belediye iktisadi teşekküllerine, belediye hizmetleri verirken iş yaptığımız tedarikçilerimizle kısıtlı olarak, iş yapma amacıyla bazı kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

Sosyal destek hizmetleri kapsamında kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir

 • Sosyal yardımlarda vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak vatandaşları belirleyebilmek,
  • Sosyal destek başvurularınızın değerlendirilebilmesi,
   • Belediyenin sosyal destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
   • Sosyal yardım-sosyal destek iş ve işlemlerinin gerçekleştirebilmesi,
   • Kamu sağlığı hizmetlerinin yerine getirilmesi, İSG mevzuatının yerine getirilmesi,
   • Çeşitli sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi,
   • Sağlık ve hasta nakil hizmetlerinin yerine getirilmesi,
   • Cenaze nakil iş ve işlemlerinin yapılabilmesi,
   • Engelli hizmetlerinin yerine getirilmesi,
   • Yaşlı hizmetlerinin 55 yaş üstü vatandaşlara sunulabilmesi,
   • Eğitim ve burs yardımlarının yerine getirilebilmesi,
   • Belediyemizin sosyal destek kapsamına giren malzeme dağıtımının yapılabilmesi,
   • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Üçüncü kişilere aktarım ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirme

Suluova Belediyesi’nde vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın izni çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın kişisel verileri iş amaçlı, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, belediyecilik hizmetlerimizi kurumumuz adına yürüten yüklenicilerle, yasal soruşturma ve kovuşturmalar için kolluk kuvvetleri ve mahkemeler ve diğer yetkili kamu kurumları ile kısıtlı olarak bazı kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik, idari, teknolojik, sistemsel ve hukuki önlemler alınmaktadır. Belediyemiz bilgi güvenliği, veri güvenliğini kurum kültürü haline getirmiştir. Suluova Belediyesi olarak aldığımız kişisel verilerinizi, doğrudan/dolaylı olarak faaliyetlerimizi yürütebilmek, size daha kaliteli belediyecilik hizmet sağlayabilmek için iş birliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi kurumlarla, Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, başvuru formları gibi matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, anket, yüz yüze görüşme kayıtları, diğer kurumlardan sorgulanan veriler, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak kişisel veri toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz

Veri sorumlusu Suluova Belediyesi olarak; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri: Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.suluova.bel.tr/KVKK adresinde yer alan Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde sizlere cevap verilecektir.SULUOVA BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:146 Suluova/AMASYA

Telefon: 444 76 79

KEP Adresi:  suluovabelediyesi@hs01.kep.tr

Veri Sorumlusunun Kimliği: T.C. SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri: 444 76 79


Değerli Muhataplarımız,

Geçmişten aldığı güçlü tarihi, kültürel ve geleneksel mirası geleceğe taşıyabilmek için sürdürülebilirlik ilkelerine uygun çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Suluova’yı geleceğe en iyi bir şekilde taşıyabilmek için çeşitli etkinlik, organizasyon, aktiviteler, kültür sanat faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Kurumumuz tarafından düzenlenen aktivite, organizasyon, fuar, seminer, eğitim, kültür-sanat faaliyetleri ve benzeri etkinliklerde etkinliklere, katılımcı, öğrenci, öğretmen, sanatçı veya eğitmen, konuşmacı olarak davet edilen ya da bizzat başvuruda bulunan kişilere ait kişisel verilerin işlenebilmektedir. 6698 sayılı Kanun (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve veri sahiplerinin işlenmiş̧ olan verilerine ilişkin olarak sahip oldukları haklar ile ilgili olarak bu aydınlatma metni hazırlanmıştır. Katılımcılara ait olan ve Belediyemiz ile paylaşılan ad soyada, T.C. no, telefon numarası, mail adresi, banka hesap bilgileri, mesleki deneyim- eğitim bilgisi ve etkinlik sırasında toplanan ses ve görüntü kaydı, fotoğraf gibi kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, sınırlı, ölçülü olarak işlenmektedir. İşlenen kişisel veriler mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç̧ için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmekte ve yasal süresi dolan veriler imha edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Aktarımı

Toplumun kültür-sanat beklentilerinin karşılanması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal faaliyetlerin düzenlenebilmesi, bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetlerinin organize edilebilmesi, etkinliklerin organize edilmesi, konuşmacı, sanatçı veya katılımcı ile iletişim kurulması; Etkinliklere ilişkin olarak görüş̧ alınması, anket yapılması; Katılımcı portföyünün oluşturulması, istatiksel olarak düzenlenen etkinliklere katılım verilerinin değerlendirilmesi, Etkinliğe katılımın / binaya giriş̧ yapıldığının teyidi; Etkinlik ile ilgili bilgi sunulması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; Organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Vatandaş̧ Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin yürütülmesi; Belediye hizmet temin süreçlerinin y yürütülmesi; Yazılı basın faaliyetlerinin oluşturulması, Belediye hizmetlerine ilişkin reklam ve tanıtım, sosyal medya faaliyetlerinin yürütülmesi ve kamuoyu bilgilendirilmesinin gerçekleştirilmesi. Suluova Belediyesi, katılımcı, konuşmacı, sanatçı, eğitmen gibi kişilere ait kişisel verileri, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde, mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kanunda belirtilen hukuka uygun sebepleri veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Konuşmacılara ait kişisel veriler; etkinliklere katılımın sağlanabilmesi amacıyla sponsor olunan etkinlikleri düzenleyen firmalara, Etkinliklerin organize edilmesinde Belediye’ye katkı sağlayan, beraber çalışılan iş ortağı firmalara, talep halinde ve zorunluluk ibraz edildiği müddetçe yetkili kurum ve kuruluşlara da aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir. Konuşmacılara, sanatçılara, katılımcılara ait kişisel veriler; gerek Konuşmacı gerekse de etkinliğin niteliğine göre yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Belediye’ye yazılı ya da internet ortamında yapılan başvuru/kayıt formları, iletilen belgeler gibi her türlü doküman vasıtası ile birlikte etkinlik esnasında doğrudan Belediye’ye ait ses ve görüntü cihazları ile toplanmaktadır. Konuşmacılara ait kişisel veriler, KVKK 5/2. maddesi a fıkrasında düzenlenen “Kanunlarda açıkça Öngörülmesi” c fıkrasında düzenlenen, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” e fıkrasında düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri islemenin zorunlu olması.” ve f fıkrasında düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayalı olarak islenmektedir. Bunun dışında Konuşmacıların etkinlik/organizasyon esnasında islenen fotoğraf, ad, soyada, unvan gibi kişisel verileri açık rızası dahilinde Belediye’ye ait dergi, bülten, pano ve internet sitesi, sosyal medya platformlarında yayınlanmak suretiyle islenmektedir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Suluova Belediyesi internet sitesinde yer alan KVKK sayfasında Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.SULUOVA BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:146 Suluova/AMASYA

Telefon: 444 76 79

KEP Adresi:  suluovabelediyesi@hs01.kep.tr

Veri Sorumlusunun Kimliği: T.C. SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri: 444 76 79


Değerli Çalışan Adayımız,

Veri Sorumlusu, Suluova Belediyesi bundan sonra Kurum veya Suluova Belediyesi olarak anılabilecektir. Kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak istiyoruz. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak; belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için; işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işliyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Hangi kişisel verilerinizi bizimle paylaşacağınız aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kişisel verilerinizin kategori adı ve içeriği tablodaki gibidir.

KATEGORİ ADI KİŞİSEL VERİ İÇERİĞİ

Kimlik Verisi Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti

İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Özel Nitelikli Kişisel Veri Özgeçmişinizde yer verdiğiniz dernek/vakıf üyelikleri, engelli olma durumu, kan grubu, sigara kullanımı, bazı sağlık soruları

Eğitim Verisi Öğrenim durumu, diploma bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgileri, diğer eğitim bilgileri, kişisel beceriler, katılım sağlanan seminer, alınan kurslar, bilgisayar ve yazılım kullanma yetkinliği vb.

İş Deneyimi Verisi İş tecrübeleri, iş deneyimleri, unvanları, çalışma durumu vb.

Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, video, kamera kayıtları

İşlenen Diğer Kişisel Veriler Hobiler, ücret bilgisi veya beklentisi, beceriler, askerlik durumu, referans bilgileri, referans verilen kişinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, Özgeçmişe eklenen eklediği her türlü pdf, PowerPoint, Word, Excel vb. formattaki sunum dosyaları

Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz?

Belediyemiz ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişisi göstermeniz halinde Kurum ’un meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya Kurum çalışanlarının e-postaları ve bizzat Belediyemize iletmiş olduğunuz özgeçmişlerinizi sizin istihdam edebilmek için topluyoruz ve gerekli olması durumunda bizden işçi, çalışan talep eden kurumlara/şirketlere iletiyoruz, aktarıyoruz. Her ne kadar kendi özgeçmişinizi oluştursanız da belediyemizin 6698 sayılı yasaya uygun özgeçmişini de doldurmanız gerekmektedir.

Kurum’un güvenliği ve sizin buradaki güvenliğinizi sağlamaya yönelik olarak Kurum’a yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla görsel verilerinizi topluyoruz. Kişisel verilerinizi otomatik olarak dijital, elektronik sistemler üzerinden veya özgeçmiş gibi matbu basılı dokümanlar aracılığı ile toplayıp işliyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Kurum ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
  • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi
    • Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
    • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
    • Kurum merkezinin giriş çıkışının temin edilmesi
    • Resepsiyon işlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları ve eğitim birimlerinin bilgilendirilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Veri Verileriniz Hakkında

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.

Özgeçmiş içinde bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, medeni durumunuz, cinsel hayat (kadın, erkek vb.) varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. İstemediğimiz sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmama hakkına sahipsiniz. Kendi özgür iradenizle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz özgeçmiş başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Kurum içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır. Tavsiye edilmeniz durumunda bilgilerin teyit edilmesi amacıyla referans gösterilen kişilerle ve departman yöneticilerinin Çalışan Adaylarıyla görüşmeleri gerçekleştirmesi amacıyla bölümlerimiz arasında paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. Yasal çerçeveler içinde özel nitelikli kişisel verileriniz savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde mahkemelerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?

Kurum, Veri Sorumlusu sıfatı ile işlediği çalışan adaylarına ait kişisel verileri gerekli hallerde referans gösterilen kişilere sormaktadır. Burada amaç özgeçmişte verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek çalışan adayının işe yatkınlığını ve becerisini tespit ederek verimli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Talep gelmesi durumunda verileriniz, yasal yetki sahibi kolluk kuvvetleri, yetkili diğer kamu kurumlarına ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere aktarılabilmektedir. Kurumumuza yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız, can güvenliği, iş güvenliği, iş sağlığı gereği tarafımızca işlenmektedir. Özgeçmişiniz iş bulmak amacıyla izin vermeniz durumunda şirketlere aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne kadar Süre Saklanır?

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Süresi dolan kişisel veriler güvenli bir şekilde imha edilecektir. İmha şekilleri kurmuş olduğumuz KVKK Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi’nde tanımlıdır. İşe alınmayan çalışan adaylarının özgeçmişleri 6 ay sonunda imha edilir.

Kişisel Verileriniz ile ilgili Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz işe alınmadığınız takdirde 6 ay sonra silinecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler tarafından https://www.suluova.bel.tr/kvkk adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Suluova Belediyesi ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, KVKK sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında

6698 sayılı kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için internet sitemizde yer alan KVKK sayfamızdan veya aşağıda yer alan iletişim bilgilerimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak mümkün olan en kısa süre veya en geç otuz (30) gün içinde ya da yasal süreler içinde sizlere cevap verilecektir.SULUOVA BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:146 Suluova/AMASYA

Telefon: 444 76 79

KEP Adresi:  suluovabelediyesi@hs01.kep.tr

İLETİŞİM FORMU

  HARİTA ÜZERİNDE YERİMİZ

  2024 Yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinizi Ödemeyi unutmayın Son Gün : 31 Mayıs Cuma