444 76 79
tr
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri Sorumlusunun Kimliği: T.C. SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri: 444 76 79

SULUOVA BELEDİYESİ olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

a. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Suluova Belediye Başkanlığı (“Belediye”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için, KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.

Ayrıca Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle sıralanmıştır;

 – Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 – Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 – Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 – Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 – İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

c. HES Kodu

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri T.C. Kimlik Numarası ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile sorgulanacak kişilerin yeni korona virüs kapsamında riskli/risksiz bilgisinin Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile sağlanan servislerle aktarılması faaliyetlerinin icrası, gibi amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve söz konusu kanun uyarınca kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde kişisel veriler işlenebilecektir.

HES Kodu uygulaması Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hususu açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. HES uygulamasının kullanılması vasıtasıyla HES Kodunun alınabilmesi için, ilgili kişinin adı soyadı, yaşı, cinsiyeti, konum bilgisi ve iletişim bilgisi gibi kişisel verileri ile kişinin özel nitelikli kişisel verisi olan geçmiş ve mevcuttaki sağlık bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) 6. maddesi uyarınca; özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızasının alınması veya kanuni istisnaların bulunması gerekmektedir. 

d. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Mobil Uygulamalar, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kurumsal internet sitemiz üzerinden işlem yapacak ilgili kişinin üyelik kaydının oluşturulmasını sağlamak, kimlik bilgilerini teyit ederek işlemin tesis edilmesini sağlamak,

Gerçekleştirilen işleme dayanak olacak tüm işlemleri kayıt altına almak, işlemle bağlantılı ve gerekli belgeleri düzenlemek,

Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, internet sitemizde yer alan süreçler ile gerçekleştirmek istedikleri işlemleri kolay, pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak,

Hızlı ödeme menüsü ile vergi ve borç ödemelerinizi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak,

Borç sorgulama hizmetinden online olarak yararlanmanızı sağlamak,

Makbuz sorgulaması gerçekleştirmenizi sağlamak,

ÇTV, emlak ve ilan reklam beyanlarınızı online olarak kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlamak,

Daha önceki beyan bilgilerinize ulaşmanızı sağlamak,

İlan reklam beyanlarınızı yeni yıla aktarmanızı sağlamak,

5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz gerçekleştirmiş olduğunuz işlem sürecine göre bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, talep ettiğiniz işleme ilişkin hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

e. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iştiraklerimize, işletmelerimize, kanunen yetkili kamu kurumu, kuruluşu ve özel kişilere, yüklenicilerimize, adli makamlar ve kolluk kuvvetlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Mevzuatta yer alan istisnai durumlar dışında, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, kurumumuz tarafından diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. Sistem üzerinden gerçekleştirilen beyan, bildirim, kayıt ve ödemelerle ilgili iletilen kişisel veriler; süreci devam ettirmek, sürece yönelik hakkınızın tesis edilmesi ve korunmasını sağlamak ve talebinizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, süreçle bağlantılı özel hukuk kişilerine,

Yasal yükümlülüklerimiz kapsamında bilgi ve belge talebi olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Yasal denetim süreçlerimiz kapsamında yetkili denetçilere aktarılabilmektedir

f. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.suluova.bel.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Suluova Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Belediyemize iletmeniz durumunda Belediye talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Belediye tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 – Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 – Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 – Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 – Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 – 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 – İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 – Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanununun 13.maddesinin 1.fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı yazılı veya KEP üzerinden elektronik imzalı olarak Belediyemize iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarını içeren talebinizi; www.suluova.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Suluova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:146 Suluova/AMASYA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu suluovabelediyesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Başvurularınız Kurumumuz tarafından yapılacak incelemeler ve kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişiye kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde yazılı veya elektronik ortamdan cevap verilecektir.

Kişisel Veri Başvuru Formu (doc)

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu

SULUOVA BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:146 Suluova/AMASYA

Telefon: 444 76 79

KEP Adresi:  suluovabelediyesi@hs01.kep.tr