444 76 79
tr
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hayvancılık

30 Ocak 2017
Hayvancılık

Genel Durum
İlçede tarımsal gelir İçinde hayvancılığın özellikle besiciliğin yeri büyüktür. En »on verilere göre ilçe genelinde 28.915 adet büyükbaş, 4.359 adet de küçükbaş hayvan vardır. İlçe merkezinde 883, köylerinde ise 742 adet olmak üzere toplam 1.625 adet besi ahırı olup, İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre 1.786’sı İlçe merkezinde, 1.573’ü köylerde olmak üzere toplam 3.359 adet besi isletmesi bulunmaktadır. İlçe Tarım Müdürlüğünün yaptığı yayım ve projeli çalışmalar sonucunda açık besi işletme sayısında artışlar sağlanmıştır, ilçedeki büyükbaş hayvancılık işletmeleri hızla artış göstermekte olup, Saluca köyü sınırları içersinde özel bir İşletmeye ait 1.000 baş kapasiteli süt İşletmesi faaliyette bulunmaktadır. Hayvancılığın desteklenmesi Kararnamesi gereğince ilçede yapılan çalışmalar sonucu mevcut yem bitkileri ekiliş alanlarında önceki yıllara nazaran büyük oranda artış sağlanmıştır. Özellikle kaba yem açığının giderilmesi amacıyla ekilişleri sağlanan silajlık mısır, fiğ ve yoncanın ürün deseni içersinde yer alması ile besicilikteki maliyet azalmaktadır. Bu durum da hayvancılığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacaktır.
Tavukçuluk
İlçe Tarım Müdürlüğümün 2008 yılı kayıtlarına göre İlçedeki kanatlı hayvan sayısı 760.791 adet olup, bunun 758.341 adedi tavuk, 700 adedi hindi, 900 adedi ördek, 850 adedi kardır. Saluca Köyü yakınlarında Kozlu Gıda tarafından in$a edilen tesiste her biri 100.000 tavuk kapasiteli 8 tam otomasyonlu kümes bulunmaktadır.
Yumurta tavuğu tesislerinde Üretilen yumurtalar 8 ayrı sınıfta tüketiciye sunulmaktadır. Bu tesiste yumur¬ta çağındaki 612.000 tavuktan %85 verimle günlük ortalama 520.000 adet yumurta alınmaktadır. Ayrıca, yatırımı devam eden projede 2 adet 300.000 civciv kapasiteli kümes yer almaktadır.
Arıcılık
İlçede tali iş ve hobi olarak arıcılıkla uğraşan 40 çiftçi ailesi mevcut olup, bunların elinde 1.240 adet fenni, 15 adet sepet kovan bulunmaktadır. 2008 yılında balmumu üretimi 1.255 kg. ve bal üretimi 17.570 kg. olarak gerçekleşmiştir. Bölgede arıcılığın geliştirilmesi için eğitim verilmektedir.
Su Ürünleri
Yedikır ve Derinöz barajlarında balık ürerimi yapılmaktadır. Bu barajlardan balık tutmak amacıyla 2008 yı¬lında 58 kişiye amatör balıkçı belgesi verilmiştir. Ayrıca Derinöz barajının altında yapılan alabalık tesislerinde üretim yapmaktadır.
Besi Organize Sanayi Bölgesi
Besi OSB’nin Kuruluş Gerekçesi:
İlçe Merkezinde mahalle içlerinde bulunan besi ahırların çevreye vermiş olduğu zararlı etkileri kontrol alana alarak bertaraf etmek, modern besi işletmelerinde tekniğine uygun olarak besi faaliyetlerini yapmak ve bunların bir bölgeye toplamak, ahırları insanların yaşadığı şehir merkezinden uzaklaştırmak, üretim maliyetin düşürülmesi, hayvancılığın geliştirilmesi, şehrin modem bir yapıya kavuşturulması hedeflenmiştir. Ayrıca, Bölgede hayvancılık konusunda deneyimli insanların varlığı, uygun arazi – toprak varlığı, İklim, lojistik avantajı ve Şeker Fabrikasının varlığı gibi hususlar Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının en önemli gerekçesidir.
Bu amaçla 1992 yılında Besi OSB İle ilgili çalışmalar başlatılmış olup. 2007 yılında 12.265.000.000.000 TL bedelle alt yapı ihalesi yapılarak alt yapı çalışmalarına başlanmış ve 2010 da bitirilerek faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.
Besi işletme Tesisleri:
Amasya ili, Suluova ilçesi. Çardaklı Çayın mevkiinde 90 hektarlık alan üzerinde yapılacak büyükbaş hayvan besiciliği faaliyeti: YARI AÇIK SUNDURMALI SİSTEM BESİ İŞLETMELERİ şeklinde olup, bu işletmeler, SO-100 büyükbaş hayvan kapasiteli olacak şekilde ve her hayvan İçin on bir (11) metrekare serbest alan olarak dizayn edilmiş, projelendirilmiştir.
50 başlık için 1177 metrekare, 100 başlık 2353 metrekare alan hesap edilerek; hazırlanan imar planı üzerindeki par¬sellere 50 başlık 49 adet, 100 başlık 72 adet olmak üzere toplam 121 adet ahır (besi tesisi) inşa edilmesi planlanmış olup müteşebbis heyetimiz ölçek ekonomisini dikkate alarak parselleri birleştirme daha büyük işletme kurma imka¬nına sahiptir.
Toplam Hayvan Kapasitesi:
Söz konusu İşletmelerde bulunacak toplam hayvan kapasitesi 10.000 büyükbaş hayvan olarak hesap edilmiş olup, altı aylık iki periyotla birlikte toplam 20.000 büyükbaş/yıl seklinde planlanmıştır.
Yeşil Alan Koruma Bandı:
Bu alanın çevresinde 50 metre genişliğinde yeşil alan buradan İtibaren 200 metre koruma bandı olarak ayrılmıştır.
İşletmenin çevresi tamamen tel örgü ile kapatılacak olup, giriş-çıkışlar tek kapıdan ve kontrollü olarak yapılacak, giriş kapısına dezenfeksiyon sistemi konulacaktır.
Proje kapsamında yer alan üniteler:
İdari ve veterinerlik ünitesi (hayvan kayıt sistemi, laboratuar, idari teknik çalışma büroları, toplantı salonu, sosyal tesisler vs.), besi üniteleri, arıtma sistemi, gübre biriktirme ünitesi ve hayvancılığa dayalı sanayi tesisleri üniteleri bulunacaktır.
Karantina Alanı:
Proje kapsamında en önemli ünitelerden biri olan karantina alanı, besi ünitelerinden en az 3 (üç) km uzaklıkta bulu¬nan Kılıçaslan Köyüne yakın bir alana yapılması kararlaştırılmıştır.
Karantina bölümünde 50 baş kapasiteli, 24 adet padok sistemli, toplam 1200 hayvan barındırılacak olup, işletmeye gelecek hayvanlar karantina bölümünde 21 gün müşahede altında tutulup gerekli sağlık hizmetleri (aşılama, paraziter mücadele, kayıt sistemi, vb.) verildikten sonra Besi 0SB alanındaki işletmelere araçlarla transfer edilecektir.
Besi İsletmeleri:
Besi OSB’deki İsletmelerin her biri bağımsız isletmelerdir. Giriş ve kontrolü tek merkezden yapılacak, isletmelerin sevk ve İdaresi sahipleri tarafından bağımsız yürütülecektir.
Kurulacak Besi OSB’deki her bir bağımsız isletmede; yarı açık sundurmak serbest sistem besi alanı (50-100 baslık kapasiteli), yeterli miktarda kesif ve kaba yem deposu, silaj çukuru, bakıcı odası Mutfak, banyo, wc, oturma odasını içeren tek oda) ve yem karma ünitesi olacaktır.
Suluova Besi 0SB Müteşebbis Heyet karar çerçevesinde mevcut projede değişiklik yapılması, ahırların kapasitelerinin büyütülmesi ve yatırım maliyetlerinin düşürülmesi açısından açık besiye geçirilmesi kararı alınmış olup Tarım Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylandığı takdirde açık besi ve daha büyük kapasitesi olan besi padokları Seklinde uygulanması düşünülmektedir.
Müteşebbis heyetimiz besi OSB’nin Türkiye’ye örnek olacağını da göz önünde bulundurarak en uygun modelin ülkemize kazandırılması için çaba sarf etmektedir.
Atık Depolama ve Arıtma:
Projesinde öngörüldüğü üzere, diski katı atık depolama alanı ve arıtma tesisleri alanı olarak yeterli miktarda yer ayrılmış olup, bu alanda birikecek atıklar biyogaz tesisinde değerlendirilip organik gübreye dönüştürülecektir.
Elde Edilecek Toplam Atık Miktarı ve Değerlendirme:
Ortalama canlı ağırlıkları 350 kg olan besi hayvanlarının günlük katı atık ve idrar üretimi 25-30 kg/gün olacaktır. Buna göre 10.000 Büyükbaş hayvandan Yılda 91.250 Ton Yas gübre, Y. oranında 22.812 Ton organik gübre elde edilecektir. Bir kg gübrenin piyasada 24 ila 40 kuruş arasında değişen fiyatlarla satıldığında. Toplam Yıllık gübre değeri 5.703.125 TL olacaktır. Ayrıca elektrik elde edilerek Türkiye’de bu konuda bir ilke imza atılacaktır.
İmar Planı:
Mevzi İmar planı yeniden revize edilerek (50 ve 100 başlık ahırlar yapılmak üzere) hazırlanmış ve Tarım Bakanlığının onayına sunularak, uygun görüşü alınmış ve İl İdare Kurulunca 18.05.2006 tarih ve 309 nolu karar ile onanarak bir ay süre ile İlan edilmiştir.
Besi OSB’ye ait İmar parselleri ve Karantina Bölgesine ait 123.700 m2 ‘lik alandaki parsellerin tescilleri Suluova Tapu Sicil Müdürlüğünce Besi OSB adına yapılmıştır.

Suluova TDİ Besi OSB